โครงสร้างอำนาจหน้าที่

Written on .

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

๑. โครงสร้างและองค์กรในการดำเนินงาน

          ๑.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

          ๑.๒ กองคลัง

          ๑.๓ กองช่าง

๒. อำนาจหน้าที่

          อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) ที่จะต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

          ๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นหรือสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑๐.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. การท่องเที่ยว

๑๓. การผังเมือง

นอกจากจากอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ภายใต้ มาตรา ๑๖ โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

          (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                    (การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                    (การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                    (การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น 
                    (การสาธารณูปการ
                    (การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                    (การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                    (การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                    (การจัดการศึกษา
                     (๑๐การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                     (๑๑การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                     (๑๒การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                     (๑๓การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                     (๑๔การส่งเสริมกีฬา
                     (๑๕การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                     (๑๖ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                     (๑๗การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                     (๑๘การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                     (๑๙การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                     (๒๐การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                     (๒๑การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                     (๒๒การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                     (๒๓การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น 
                     (๒๔การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     (๒๕การผังเมือง
                     (๒๖การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                     (๒๗การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                     (๒๘การควบคุมอาคาร
                     (๒๙การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                     (๓๐การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                     (๓๑กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

          โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหางานขององค์การบริหารส่วนตำบลและสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยบริหารงานได้ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล    มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีวาระการทำงาน ๔ ปี

          ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีวาระการทำงาน ๔ ปี เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิมพ์