Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กิจการสภา อบต.
  • บันทึกการประชุมสภาองค์การส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

กิจการสภา อบต.

บันทึกการประชุมสภาองค์การส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.