Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ข่าวการพัฒนา

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง วัดผาปังกลาง-บ้านเด่นอุดม 

ปริมาณงาน ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งขนาดกว้างตามลาดเอียง 4.50 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมพื้นที่การเรียงหินยาแนวไม่น้อยกว่า 231.99 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 152,000 บาท วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 23 กรกฎาคม 2559 ผู้รับจ้าง ร้าน ส.สุวรรณ 

 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.