Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง

 garuda33.jpg    ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก (สะพานวังตุ๊-ก้นฝายหลวง) บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงานขุดลอก ขนาดก้นกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,475 ลูกบาศก์เมตร ราคากลางโครงการก่อสร้าง 194,000 บาท

 

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.