Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • สถิติการมาขอรับบริการ
  • รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

สถิติการมาขอรับบริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

0132-04-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.