สถิติการมาขอรับบริการ

Written on .

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

0132-04-page-001.jpg

พิมพ์