Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ที่ 409/2559 เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด