วิสัยทัศน์ (Vision)

Written on .

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พิมพ์