วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”