แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

 garuda33.jpg    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

Work-maephrik-006-page-001.jpg