Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

Work-maephrik-047-08-page-001.jpg

box001.gif

Work-maephrik-047-08-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.