Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Work-maephrik-089-02-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-maephrik-089-02-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.