แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

box001.gif