ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก