Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png


วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๒

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก วันที่ 29 มีนาคม 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ 

img003.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.