Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอร่าม ดวงจันทร์ นิติกร ชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่พริก เป็นวิทยากร

119151950_1667080133455934_8881219278706173683_o.jpg

119665749_1667080100122604_190299073825244011_o.jpg

119513654_1667080223455925_2920444580996012978_o.jpg

119487171_1667080086789272_159221752045138134_o.jpg

119450381_1667080060122608_7167746039598049598_o.jpg

119203522_1667080126789268_6079991892056545484_o.jpg

119155480_1667080076789273_4193404733020114692_o.jpg

 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ