Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • งานสำนักปลัดฯอบต.
  • งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๔
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ว่าง

งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ว่าง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

MX-M315NV_20210312_103343-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.