Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png


วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๑

คำประกาศเจตจำนง"ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและปฎิบัติงานของแผ่นดิน"
โดย นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว ผู้อำนวยกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

SKMBT_36318100411110-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.