งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 3 ธันวาคม 2561

 garuda33.jpg    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

box001.gif