Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง จัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่บริการ ตามรายละเอียดแนบด้วยนี้ เพื่อการจัดบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและจัดเก็บ ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จ.ลำปาง)

118247011_602432727116788_552406513160249763_n.jpg

118194651_658505474785836_859658353152650122_n.jpg

118536709_1395285583995502_957201937368465228_n.jpg

118472868_363773311300233_6519046654732932597_n.jpg

118333328_724562281608689_9139524815556394508_n.jpg

118222136_1797930583681512_2675077198463985859_n.jpg

118101726_1006726683103806_5733747523500627312_n.jpg

Work-maephrik-082-01-page-003.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.