รายงานการกำกับฯ

♦ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ