รายงานการกำกับฯ

♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

box001.gifWork-maephrik-040-03-page-001.jpg