สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561