ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp

Written on .

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เริ่มนับ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

 
วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๕๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาออกแบบ/ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกรอบรูป รูปพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ทะเบียน บพ 682 ลำปาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล ในส่วนกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๙๙๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้ายที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา - หน้าบ้านนายซ้อน บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำแบบ Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งนาแต้ บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ ๒ และโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งต้นงุ๊น (ระยะที่ ๑) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า และ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๖ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑๑ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อ้เครื่องทำลายเอกสาร(แบบตัดละเอียด)และกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ของศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่ขยาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง และตรวจสภาพบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ ๖๑๒๒ และ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บว ๘๑๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนกองคลัง (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัดและตรวจสภาพบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนหลอดไฟลดใช้พลัังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ของราษฎรบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ของราษฎรบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยขี้นก องคการบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายซอย ๔ บ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านดอย บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตสายทุ่งนาบวก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๕๕๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมทางข้ามถนนสายสันขี้เหล็ก-อ่างเปางาม บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน 4 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา-ลำห้วยขี้นก บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลุ่มพัฒนาที่ ๑ หน้าบ้านนายชวน บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ในการหล่อเทียนเข้าพรรษาในโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๖๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ (ว.ป.ร.) สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๓,๗๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง หมู่ ๒ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘x๓๐ จำนวน ๓,๗๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๔๖๗๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกรถ ๖ ล้อ ยางใน ผ้ารองคอ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่พริก (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๕๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม (ท่าวังผาดู) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๖๘๒ ลำปาง เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๖๗๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม (ท่าวังผาดู่) บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีนายทวน(ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่พริกบน ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายซอยพุทธรักษา ๑ บ้านผาปังหลวง หมู่ ๒ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๕๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งสายวัดผาปังกลาง บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์