Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp

ms-icon-310x310.png รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 
   วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔      ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๐๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘x๒๘ จำนวน ๑,๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมฝายทุ่งเด่นเคล็ด และ ซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยแม่ขยาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.