Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและท่าน ส.อบจ.พิมล คงทอง เป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายตำบลแม่ปุถึงตำบลผาปัง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

88955684_1505302812967001_6173964712896626688_n.jpg90062547_1505302752967007_5450977436143452160_n.jpg89989062_1505302722967010_2759458887873593344_n.jpg89737883_1505302679633681_1510015904618905600_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.