งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง วัดผาปังกลาง-บ้านเด่นอุดม 

ปริมาณงาน ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งขนาดกว้างตามลาดเอียง 4.50 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมพื้นที่การเรียงหินยาแนวไม่น้อยกว่า 231.99 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 152,000 บาท วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 23 กรกฎาคม 2559 ผู้รับจ้าง ร้าน ส.สุวรรณ