งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสันขี้เหล็ก

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 
ปริมาณงาน ก่อสร้างหอถังสูง พร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 4 ลูก ปริมาตรบรรจุ 10,000 ลบ.ม. พร้อมขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน 1 บ่อ งบประมาณการก่อสร้าง 304,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.วริศราท่าทรายกรุ๊ป วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559