งานบริหารงานบุคคล

Written on .

งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง

♦ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

คู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยและการลงโทษ

♦ ประกาศหลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคล ของ อบต.

♦ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับฯ

♦ ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยพนักงานจ้าง

♦ ประกาศ กถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนา

♦ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

♦ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

♦ คำสั่งเลขที่ 367/2561 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้พนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

♦ คำสั่งเลขที่ 008/2562 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติราชการแทน

♦ ประกาศเรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

♦ ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

♦ ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษฯ

♦ รายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ

♦ ประกาศหลักเกณฑฺ์การบริหารพัฒนาทรัพยากร

♦ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลฯ พ.ศ.2561-2563

♦ มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

♦ มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

♦ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปฯ พ.ศ.๒๕๖๒

♦ ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

♦ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๖๒

♦ คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง

♦ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๒) พ.ศ.๒๕๖๒

♦ ประกาศมาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

♦ การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♦ ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ

♦ หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรฯ

♦ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรฯ

♦ รายงานการปฏิบัติงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 2564

รายชื่อพนักงานที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

พิมพ์