งานกิจการสภา พ.ศ.๒๕๖๒

Written on .

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-maephrik-067-04-page-001.jpg

box001.gifWork-maephrik-067-04-page-001.jpg

พิมพ์