งานกิจการสภา พ.ศ.๒๕๖๓

Written on .

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-maephrik-067-10-page-001.jpg

box001.gifWork-maephrik-067-10-page-001.jpg

พิมพ์