ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

Written on .

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

พ.ศ.2564

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญประจําปี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564

พ.ศ. 2563

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญประจำปี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563

พ.ศ. 2562

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญประจำปี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 22562๒๕๖๒

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562

พิมพ์