คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.กองคลัง เป็นผู้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่

Written on .

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ ๖ : ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติราชการแทน

MX-M315NV_20210808_151655-page-001.jpg

พิมพ์