คำสั่งแต่งตั้ง นวก.การเงินฯเป็นผู้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่

Written on .

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ ๒๑๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติราชการแทน

MX-M315NV_20210808_152501-page-001.jpg

พิมพ์