Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กิจการสภา อบต.
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กิจการสภา อบต.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๐)

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.