Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กิจการสภา อบต.
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560

กิจการสภา อบต.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (วาระที่ 1 รับหลักการ)

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.