Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กิจการสภา อบต.
  • รายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

กิจการสภา อบต.

รายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560
เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.