Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กิจการสภา อบต.
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560

กิจการสภา อบต.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
1. เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
2. เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.