Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กิจการสภา อบต.
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560

กิจการสภา อบต.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
1. เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
2. เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
3. เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

box001.gif

>

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.