Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (เริ่มนับ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

วัน-เดือน-ปี รายการ
   

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.