Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ประมวลภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน 2560 ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นตำบลแม่พริก จำนวน 8 หมู่บ้าน และตำบลผาปัง จำนวน 5 หมู่บ้าน  

123218.jpg123226.jpg123225.jpg123224.jpg123223.jpg123222.jpg123221.jpg123220.jpg123219.jpg123217.jpg123216.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.