วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • ราคากลาง
  • ราคากลางโครงการซ่อมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกส์คอนกรีต

ราคากลาง

ราคากลางโครงการซ่อมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกส์คอนกรีต

ราคากลางโครงการซ่อมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกส์คอนกรีต

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP