Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

---------------------------

 

1. สภาพทั่วไป

          1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ตั้งอยู่เลขที่ 422/1  หมู่ที่  1  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540   มีอาณาเขต ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง , อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา   จังหวัดตาก

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลแม่ปุ  ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก , อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

          1.2  เนื้อที่  469 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นเนื้อที่ตำบลแม่พริก 387 ตารางกิโลเมตร  ตำบลผาปัง  82  ตารางกิโลเมตร

          1.3  ภูมิประเทศ   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเทือกเขา  มีที่ราบทำการเกษตรตามเชิงเขาและริมแม่น้ำ

สภาพดินเป็นดินพื้นที่ภูเขา ลักษณะป่าไม้เป็นป่าไม้รัง

          1.4  ภูมิอากาศ  สภาพอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี  ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว  อุณหภูมิสูงสุด  42.60  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด  11.8 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝน  1,050  มิลลิเมตรต่อปี  ลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น  3  ฤดู  คือ

                   ฤดูร้อน           เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม

                   ฤดูฝน             เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน

                   ฤดูหนาว          เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

          1.5  จำนวนหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน 

                   - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบตเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  13  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

หมู่ที่  3    บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  ตำบลแม่พริก       หมู่ที่  4    บ้านแม่พริกบน     ตำบลแม่พริก

หมู่ที่  6    บ้านวังสำราญ        ตำบลแม่พริก       หมู่ที่  7    บ้านห้วยขี้นก       ตำบลแม่พริก

หมู่ที่  8    บ้านปางยาว          ตำบลแม่พริก       หมู่ที่  9    บ้านร่มไม้ยาง       ตำบลแม่พริก

หมู่ที่  10  บ้านสันขี้เหล็ก        ตำบลแม่พริก       หมู่ที่  11  บ้านแพะดอกเข็ม   ตำบลแม่พริก

          หมู่ที่  1    บ้านนาริน             ตำบลผาปัง        หมู่ที่  2    บ้านผาปังหลวง     ตำบลผาปัง

          หมู่ที่  3    บ้านผาปังกลาง       ตำบลผาปัง         หมู่ที่  4    บ้านห้วยไร่          ตำบลผาปัง

          หมู่ที่  5    บ้านเด่นอุดม          ตำบลผาปัง

                   - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.แม่พริก บางส่วน  จำนวน  -  หมู่บ้าน   ได้แก่

                   - จำนวนหมู่บ้านนอกเขต  อบต.แม่พริก เต็มทั้งหมู่บ้าน   จำนวน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1   บ้านแม่พริกลุ่ม         ตำบลแม่พริก      หมู่ที่  5    บ้านสันป่าสัก       ตำบลแม่พริกหมู่ที่  2   บ้านท่าด่าน                      ตำบลแม่พริก

          1.6  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)

                   - จำนวนเทศบาล  1  แห่ง 

           1.7  ประชากร

                  

ตำบลแม่พริก

ประชากรทั้งหมด

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

 หมู่ที่ 3

518

555

1,073

301

บ้านแม่พริกบน      

หมู่ที่ 4

262

222

484

158

บ้านวังสำราญ      

 หมู่ที่ 6

151

151

302

88

บ้านห้วยขี้นก       

หมู่ที่ 7

179

198

377

128

บ้านปางยาว        

หมู่ที่ 8

122

111

233

68

บ้านร่มไม้ยาง        

หมู่ที่ 9

247

228

475

173

บ้านสันขี้เหล็ก       

หมู่ที่ 10

398

415

813

312

บ้านแพะดอกเข็ม   

หมู่ที่ 11

219

231

450

146

รวม

2,096

2,111

4,207

1,374

 

ตำบลผาปัง

ประชากรทั้งหมด

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

บ้านนาริน             

หมู่ที่ 1

92

93

185

54

บ้านผาปังหลวง       

หมู่ที่ 2

246

240

486

157

บ้านผาปังกลาง       

หมู่ที่ 3

203

210

413

125

บ้านห้วยไร่            

หมู่ที่ 4

190

191

381

104

บ้านเด่นอุดม          

หมู่ที่ 5

57

54

111

36

รวม

788

788

1576

476

รวมทั้งหมด

2,884

2,899

5,783

1,850

                                * ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

          2.1  อาชีพ

                   - ประชากรในตำบลแม่พริกและตำบลผาปัง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  การทำนา รองลงมาได้แก่  การเลี้ยงสัตว์   เช่น  วัว สุกร และการรับจ้างนอกพื้นที่ การปลูกพืชส่วนใหญ่ เป็นพืชจำพวก ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กระเทียม และผลไม้ เช่น ลำไย มะม่วง มะนาว   ฯลฯ

          2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ         11 แห่ง

ร้านขายปุ๋ย                           2 แห่ง

 โรงสีขนาดเล็ก            9 แห่ง

ร้านขายน้ำดื่ม                       1 แห่ง 

 ร้านค้าทั่วไป              53 แห่ง

สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์        6 แห่ง

 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์      4 แห่ง

ร้านอาหาร                             3 แห่ง

 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์         2 แห่ง 

ร้านผลิตภัณฑ์คอนกรีต              2  แห่ง

 3. สภาพทางสังคม

          3.1  การศึกษา

                   - โรงเรียนประถมศึกษา             4        แห่ง

ได้แก่    1. โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ที่  3  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   2. โรงเรียนบ้านแม่พริกบน       หมู่ที่  4  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   3. โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา        หมู่ที่  7  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   4. โรงเรียนผาปังวิทยา            หมู่ที่  3  ตำบลผาปัง    อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา     2        แห่ง  (ขยายโอกาส)

          ได้แก่    1.โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา หมู่ที่  7  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   2. โรงเรียนผาปังวิทยา    หมู่ที่  3  ตำบลผาปัง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ห้องสมุดประชาชน     13     แห่ง (ทุกหมู่บ้าน)

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                5        แห่ง

          ได้แก่    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม   หมู่ที่  3  ตำบลแม่พริก

อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง     

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน        หมู่ที่  4  ตำบลแม่พริก 

อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง     

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยขี้นก            หมู่ที่  7  ตำบลแม่พริก 

อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง     

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง        หมู่ที่  2  ตำบลผาปัง 

อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง     

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังกลาง        หมู่ที่  3  ตำบลผาปัง

อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง     

          3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   - วัด สำนักสงฆ์                             9        แห่ง

          ได้แก่    1. วัดแม่เชียงรายลุ่ม       หมู่ที่  3  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   2. วัดแม่พริกบน           หมู่ที่  4  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   3. วัดวังสำราญ            หมู่ที่  6  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   4. วัดห้วยขี้นก             หมู่ที่  7  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   5. วัดผาปังหลวง           หมู่ที่  2  ตำบลผาปัง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   6. วัดบ้านผาปังกลาง      หมู่ที่  3  ตำบลผาปัง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   7. วัดห้วยไร่               หมู่ที่  4  ตำบลผาปัง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   8. สำนักสงฆ์บ้านปางยาว          หมู่ที่ 8  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

          9. สำนักสงฆ์บ้านแพะดอกเข็ม     หมู่ที่ 11  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

          3.3  สาธารณสุข

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง

          ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

      2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

       3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปังกลาง หมู่ ต.ผาปัง  อ.แม่พริก  จ.ลำปาง

                   - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ        100%

3.4     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   - ตำรวจชุมชน                      2        แห่ง

                   1. ป้อมยามตำรวจแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

                   2. ป้อมยามตำรวจผาปังกลาง      หมู่ที่ 3  ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

4. สภาพทางการเมืองการบริหาร

4.1  ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร                       จำนวน           4        คน

                   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                               1        คน

                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                           2        คน

                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                             1        คน

4.2  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน          26      คน

                   - ประธานสภา/รองประธานสภา                               2        คน

                   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                         24      คน

          4.3  จำนวนบุคลากร                                   จำนวน           33      คน

                   - ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล              18      คน

                   - ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                        5        คน

                   - ตำแหน่งในส่วนโยธา                                           5        คน

                    - ตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 5        คน

          4.4  ระดับการศึกษา

                   - ประถมศึกษา                                                   14      คน

                   - มัธยมศึกษา                                                     21      คน

- ปวช./ปวส.                                                     9       คน

                   - ปริญญาตรี                                                     19      คน

- ปริญญาโท                                                      4       คน

          4.5  รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 22,220,558.66

บาท แบ่งออกได้ดังนี้

                   - หมวดภาษีอากร                                      133,940.52 บาท

                   - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        14,574.80 บาท

                   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                            149,400.84 บาท

                   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                86,373.00 บาท

                   - หมวดรายได้จากทุน                                  0.00 บาท

                   - หมวดภาษีจัดสรร                                     14,549,856.50 บาท

                   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               7,286,413.00 บาท

5. การบริการพื้นฐาน

          5.1  การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

                   1. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  1102  เชื่อมอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน

                   2. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  1264  เชื่อมอำเภอแม่พริก บ้านห้วยขี้นก

                   3. ถนน อบจ.  อำเภอแม่พริก  -  บ้านแม่พริกบน

                   4. ถนน  อบต.  บ้านห้วยขี้นก -  บ้านปางยาว

                   5. ถนน อบต.  อำเภอแม่พริก -  บ้านวังสำราญ

                   6. ถนน กรมโยธาธิการ (ถ่ายโอน)  บ้านท่าด่าน บ้านวังสำราญ

                   7. ถนน รพช.  (ถ่ายโอน)   บ้านแม่พริกลุ่ม บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

                   8. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ลป 3011 เชื่อมตำบลผาปัง อำเภอเถิน

                   9. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ลป 4060  เชื่อมตำบลผาปัง – ตำบลแม่ปุ

          5.2 การโทรคมนาคม

                   1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        -         แห่ง

                   2. สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ         -         แห่ง

                    3. โทรศัพท์สาธารณะ               2        ตู้

                   4. หอกระจายข่าว                  13      แห่ง

                   5. สถานีวิทยุ                        1        สถานี

          5.3 การไฟฟ้า

                   - อัตราการมีไฟฟ้าใช้  100 %

          5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   - แม่น้ำวัง                           1        สาย

                   - ลำห้วย                             8        สาย

                   - หนอง บึง                          11      แห่ง

          5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   - อ่างเก็บน้ำ                         4        แห่ง

                   - ฝายขนาดใหญ่                    8        แห่ง

                   - ฝายขนาดเล็ก                     58      แห่ง

                   - บ่อน้ำตื้น                          170     แห่ง

                   - บ่อโยก(บ่อบาดาล)                49      แห่ง

                   - ประปาหมู่บ้าน                    15      แห่ง

6.  ข้อมูลอื่นๆ

          6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   - ทรัพยากรป่าไม้

          6.2 มวลชนจัดตั้ง

                   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         จำนวน   171   คน

                   - สมาชิกตำรวจบ้าน                          จำนวน   50   คน

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.