Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

- สรุปขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
คู่มืองานธุรการ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จังหวัดลําปาง
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการประเมิน ITA 2020
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระบบแท่ง)
คู่มือส่งเสริม พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

          - คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน 3 ปี)

          - คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

          - คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.