มอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน

Written on .

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ ๔๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน

MX-M315NV_20210808_151634-page-001.jpg

พิมพ์