Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • คำสั่งแต่งตั้ง นวก.การเงินฯเป็นผู้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้ง นวก.การเงินฯเป็นผู้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ ๒๑๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติราชการแทน

MX-M315NV_20210808_152501-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.