Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • มอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน

มอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ ๔๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน

MX-M315NV_20210808_151634-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.