Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๓
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๖ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ ๑๑ ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด