Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๓
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.