Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 
   วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓                                                            จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๒๓๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ้างเหมาออกแบบ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.แม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ ๒ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP Mx - M๓๑๕Nv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งสายวัดผาปังกลาง บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๕๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า และ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเกษตร บ้านวังสำราญ หมู่ ๖ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.แม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อผ้ากั้นฉากสีเหลืองทอง (ผ้าลิลลี่) แบบมีที่แขวน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๙๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตห้วยแม่วอด บ้านผาปังหลวง หมู่ ๒ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุประกอบการสาธิต เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งสระเก็บน้ำ SML บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHAPP Mx-M๓๑๕Nv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๖๘๒ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อยางรถยนต์ ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บพ ๖๘๒ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๒๒ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ