วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เริ่มนับ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๕๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาออกแบบ/ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกรอบรูป รูปพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ทะเบียน บพ 682 ลำปาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล ในส่วนกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๙๙๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้ายที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา - หน้าบ้านนายซ้อน บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำแบบ Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งนาแต้ บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ ๒ และโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งต้นงุ๊น (ระยะที่ ๑) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า และ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๖ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑๑ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อ้เครื่องทำลายเอกสาร(แบบตัดละเอียด)และกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ของศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่ขยาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง และตรวจสภาพบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ ๖๑๒๒ และ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บว ๘๑๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนกองคลัง (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

พิมพ์ อีเมล

ระบบการเงิน กองคลัง

ปฏิทินนัดหมาย อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP